ALGEMENE EN FACTUURVOORWAARDEN ALU-XTRA BVBA

 1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door ALU-XTRA BVBA, met zetel te 2560 Kessel, Nieuwe Bevelsesteenweg 21, te worden aanvaard. Elke bestelling betekent een aanvaarding van onze algemene en factuur- voorwaarden, die vermeld staan op de offerte, de bestelbon en de keerzijde van de factuur.
 2. Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van ALU-XTRA BVBA binden ALU-XTRA BVBA niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door ALU-XTRA BVBA steeds bij benadering meegedeeld en binden ALU-XTRA BVBA niet. Dergelijke indicatieve prijsopgaven en termijnen kunnen in geen enkel geval een basis zijn om enige betwistingen te voeren lastens ALU-XTRA BVBA.
 3. ALU-XTRA BVBA is gerechtigd om bij goedkeuring van de offerte 30% van het totaalbedrag te factureren, bij opmeting opnieuw 30 % en bij plaatsing 40 %. Elke factuur van ALU-XTRA BVBA dient te worden betaald ten laatste binnen de 8 dagen na factuurdatum. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen. Bij contante betaling dient de factuur afgetekend te zijn voor ontvangst door een van de zaakvoerders van ALU-XTRA BVBA. Enkel een getekend exemplaar is geldig als bewijs van contante betaling.
 4. Onbetaalde factuurbedragen worden ingaande vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan minimaal 10,00%/jaar. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan 10,00 %, met een minimum van 75,00 EUR , onverminderd het recht van ALU-XTRA BVBA om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Alle bijkomende kosten/schade/verliezen die ontstaan door het uitblijven van de stipte en volledige betaling van de facturen/voorschotten, zullen eveneens ten laste zijn van de partij die in gebreke is.
 5. Indien facturen van ALU-XTRA BVBA onbetaald blijven op hun vervaldag, is ALU-XTRA BVBA gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten/werken op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
 6. De klant zorgt er voor dat de werf/plaats van levering der goederen goed bereikbaar is. Hij staat ook in voor alle nodige en nuttige veiligheidsvoorzieningen en de vereiste vergunningen/toelatingen. De klant zorgt eveneens voor het goed bewaken van de werf en alle aanwezige en geleverde goederen.
 7. Klachten over facturen van ALU-XTRA BVBA dienen aangetekend aan ALU-XTRA BVBA te worden toegezonden binnen de 8 dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
 8. Klachten over verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen aangetekend of per fax aan ALU-XTRA BVBA te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 7 dagen na de vaststelling ervan. Door de mondelinge aanvaarding van het geleverde werk of het meenemen of in ontvangst nemen van de bestelde goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Alleszins moeten opmerkingen aangaande de leveringen en uitvoering der werken binnen de 7 dagen na vaststelling aangetekend ter kennis worden gebracht aan ALU-XTRA BVBA. De geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard door de koper/contractspartij – als conform en zonder gebreken – bij gebreke aan een dergelijke schriftelijke melding. Na een termijn van 6 maanden na verzending van de (slot)factuur, worden onder geen enkele voorwaarde klachten aanvaard inzake uitvoering der werken en inzake de geleverde goederen.
 9. Meerwerken, uitgevoerd boven de vooraf vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan de uurtarieven die in de initiële opdracht/offerte werden voorzien. De klant heeft zich desbetreffend op voorhand laten informeren en aanvaardt uitdrukkelijk deze werkwijze.
 10. Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van ALU-XTRA BVBA zo lang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.
 11. De koper die bij ALU-XTRA BVBA goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan ALU-XTRA BVBA een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van ALU-XTRA BVBA om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijzen dat hun schade groter is. Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar door de contractspartij.
 12. ALU-XTRA BVBA is niet verantwoordelijk voor schade aan naburige werven, eigendommen of ondergrondse buizen, leidingen, installaties, constructies en kabels. De opdrachtgever zal ALU-XTRA BVBA  desbetreffend volledig en correct voorzien van alle informatie en plans. De opdrachtgever zal tevens een voldoende verzekering onderschrijven voor dergelijke schadegevallen. De opdrachtgever verklaart tevens uitdrukkelijk kennis te hebben van het gegeven dat ALU-XTRA BVBA  gebruik kan maken van zware machines en toestellen (graafmachines, vrachtwagen, …) die mogelijk schade kunnen veroorzaken door hun gewicht en omvang.
 13. De nietigheid van een van deze clausules brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang.
 14. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch Recht van toepassing. De Rechtbank-en, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.