Artikel 1 – Toepassing en geldigheid

1.1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met ALU XTRA worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van ALU XTRA.

Artikel 2 – Offertes – prijsbepaling

2.1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 3 maanden. Enkel de door ALU XTRA ondertekende offerte verbindt de ALU XTRA.

2.2. ALU XTRA is gerechtigd om bij goedkeuring van offerte 30% van het totaalbedrag te factureren, bij opmeting opnieuw 30 % en bij plaatsing 40 %.

2.3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering door één der partijen is de wederpartij een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade.

2.4. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terug te vorderen door de opdrachtgever.

Artikel 3 – Prijs

3.1. De prijs is deze zoals op de offerte vermeld, tenzij ALU XTRA zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, materialen …) of ingevolge belastingen of heffingen door een wijziging in de wetgeving of een beslissing van overheidswege. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2. Meerwerken worden steeds uitgevoerd aan de uurtarieven die in de initiële offerte werden voorzien.

3.3. Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten de verantwoordelijkheid van ALU XTRA, niet kan worden geleverd op het afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van onze materialen en voertuigen.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen

4.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien eventuele voorbereidende werken of plannen vanwege de opdrachtgever onvoldoende gevorderd zijn waardoor de ALU XTRA haar verbintenissen niet kan nakomen, heeft de ALU XTRA het recht om eenzijdig een nieuwe aanvangsdatum van de werken te bepalen in functie van haar eigen werkzaamheden.

4.3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werf en/of plaats van levering der goederen goed bereikbaar is. Hij staat ook in voor alle nodige en nuttige veiligheidsvoorzieningen en de vereiste vergunningen/toelatingen. De opdrachtgever zorgt eveneens voor het goed bewaken van de werf en van alle aanwezige en geleverde goederen.

Artikel 5 – Controle

5.1. De opdrachtgever hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.

5.2. Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde prestaties, over zichtbare gebreken of beschadigingen dienen ons uiterlijk binnen de acht dagen na de uitvoering te worden gemeld bij gemotiveerd aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Het aftekenen van prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de prestaties die erop vermeld werden effectief werden geleverd en uitgevoerd.

5.4. Op straffe van verval dient de opdrachtgever een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de acht dagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven. De waarborg voor verborgen gebreken vervalt in elk geval indien de goederen inmiddels in behandeling werden genomen of werden verwerkt. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

Artikel 6 – Eigendomsoverdracht en levering

6.1. De geleverde goederen blijven eigendom van ALU XTRA tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.

6.2. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

Artikel 7 – Betaling

7.1. Betalingen dienen te geschieden ten laatste binnen de 10 dagen na factuurdatum.

7.2. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht op de facturen van ALU XTRA voor waarborgen of om andere redenen.

7.3. Bij contante betaling is enkel de door een van de zaakvoerders voor ontvangst ondertekende factuur een geldig bewijs van de betaling.

7.4. De factuur dient op gemotiveerde manier en per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na ontvangst ervan, bij gebreke waaraan de factuur is aanvaard.

7.5. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van € 75.00, onverminderd het recht van ALU XTRA om een schadevergoeding te bekomen voor de werkelijk geleden schade. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd die t.o.v. handelaars zal worden berekend overeenkomstig de wet van 02/08/2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties en t.o.v. niet-handelaars gelijk zal zijn aan de wettelijke intrestvoet.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt ALU XTRA van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding.

8.2. Ingeval ALU XTRA afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zouden oplopen of verhinderd zou worden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van ALU XTRA is ten aanzien van de opdrachtgever voor verliezen of schade die ontstaan is op grond van een bestelling in elk geval beperkt tot het totale bedrag van de bestelling.

9.2. ALU-XTRA is niet verantwoordelijk voor schade aan naburige werven, eigendommen of ondergrondse buizen, leidingen, installaties, constructies en kabels. De opdrachtgever zal ALU XTRA desbetreffend volledig en correct voorzien van alle informatie en plannen. De opdrachtgever zal tevens een voldoende verzekering onderschrijven voor voormelde schadegevallen. De opdrachtgever verklaart tevens uitdrukkelijk kennis te hebben van het feit dat ALU XTRA gebruik kan maken van zware machines en toestellen die mogelijk schade kunnen veroorzaken door hun gewicht en omvang.

Artikel 10 – Opschorting of ontbinding

10.1. Bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt ALU XTRA het recht voor om: – hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen; – hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen voor de reeds uitgevoerde werken en bestelde materialen, evenals voor de niet gepresteerde werken, berekend op minstens 20% van het niet uitgevoerde gedeelte, tenzij ALU XTRA een hogere schade kan bewijzen.

10.2. Indien ALU XTRA vaststaand in gebreke blijft om zijn prestaties te verrichten conform de afspraken, heeft de opdrachtgever naast de voorkeurremedie van herstel in natura desgevallend recht op een vergoeding van de reële schade voor het werk dat een gebrek zou vertonen, doch zulks enkel wanneer de herstelling of de uitvoering niet binnen een redelijke of afgesproken termijn wordt uitgevoerd en de aansprakelijkheid conform de bepalingen van deze overeenkomst niet uitgesloten of beperkt is.

Artikel 11 – Privacy

11.1. De opdrachtgever geeft de uitdrukkelijke toestemming aan ALU XTRA om zijn persoonsgegevens te verwerken conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website «www.alu-xtra.be.».

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegdheid

12.1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden behandeld bij de rechtbank van het arrondissement Antwerpen (afdeling Mechelen).